Sifo har på uppdrag av Svenska Carnegie Institutet frågat 1 000 personer i Sverige hur de ser på att konsumtion av narkotika är förbjuden i vårt land. Telefonintervjuerna genomfördes 21 – 27 oktober 2015. Frågan man ställde var:

All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtion ska vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?

Av de tillfrågade anser 91 procent att konsumtionen även i framtiden ska vara förbjuden. Andelen som inte vill ha förbud var 7 procent och 3 procent vet ej.

Det finns således ett mycket starkt stöd i allmänna opinionen för att all icke-medicinsk befattning med narkotika även i framtiden ska vara otillåten. Möjligen är resultatet något förvånande med tanke på den intensiva debatt om synen på narkotika som ägt rum under senare år och där flera debattörer agerat för att ta bort förbudet mot konsumtion.

Delar man upp svaren i kategorier gällande ålder, kön, utbildning/yrke och bostadsort finns vissa skillnader.

Yngre är något mindre restriktiva än äldre, av ålderskategorin 15-29 år är 86 procent för förbudet.

Kvinnor stöder förbudet i något högre utsträckning än män. Av kvinnor i åldern 50-64 år stöder 97 procent förbudet, för män i samma ålder är siffran 93 procent.

När det gäller utbildning och yrke är skillnaderna försumbara förutom att 86 procent av kategorin egenföretagare vill behålla förbudet.

Sett till olika landsdelar av Sverige är man i Norrland mer restriktiv, 94-95 procent. Likadant är det i södra Sverige från Småland och neråt, 94-96 procent. Stockholmsregionen utmärker sig med låga 82 procent, vilket dock fortfarande visar en stor majoritet för förbudet.

Skillnaderna mellan olika kategorier svaranden är små och ändrar inte på bilden av det starka stöd i den allmänna opinionen som ett fortsatt förbud av all icke-medicinsk hantering av narkotika i svensk lagstiftning åtnjuter.

Den stora uppslutning som finns bland partierna i riksdagen kring den juridiska grunden för narkotikapolitiken är således väl förankrad bland väljarna. Det gäller nu för partierna att förvalta detta väl och fylla politiken med ett bra innehåll som på alla sätt förebygger att unga människor börjar missbruka narkotika och att de som fastnat i missbruk verkligen får hjälp att sluta.

Denna signal från svenska folket har också betydelse för hur Sverige ska agera inför det stora FN-mötet i New York i april nästa år om narkotikaproblemet.

Ladda ner SIFO-dokumentet här