Skip to main content
Journalistpris

2003 Malou Lindholm & Torgny Peterson

By 2003-05-07maj 7th, 2012No Comments

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2003 till Malou Lindholm och Torgny Peterson

MaLou Lindholm, född 1948, började redan under gymnasietiden (64-68) att engagera sig mot narkotika. Under alla år som lärare och kurator var narkotikafrågorna ständigt aktuella och ledde till olika satsningar inom skolan där hon arbetade i 24 år i olika befattningar.

Som kommunpolitiker blev de sociala frågorna något av hjärtefrågor – inte minst ungdomars situation och framtid. Hotet och rädslan för narkotika och missbruk var ständigt närvarande, även om problemen under 1980-talet temporärt minskade. MaLou Lindholm verkade i många år som gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige i Karlskrona.

Åren 1995-1999 var MaLou Lindholm EU-parlamentariker (mp). Där gjorde hon sig känd som en förkämpe för en restriktiv och human narkotikapolitik samt enveten motståndare till de drogliberala krafter som började få fäste i EU-parlamentet.

En resolution om Harmonisering av Medlemsstaternas Narkotikalagstiftning (enligt Holländsk modell), det sk d´Ancona-betänkandet, förorsakade häftiga debatter, strider om statistik och mängder av ändringsförslag i utskottsarbetet.

Inför omröstningen i plenum hade den restriktiva sidan med Malou Lindholm som ledare lyckats sprida sitt budskap och vinna många anhängare vilket gjorde utgången oviss. Mycket talade för att man tom skulle vinna omröstningen. Efter intensiva förhandlingar med gruppledarna insåg Hedy d´Ancona att hon skulle förlora och en timme innan omröstningen drog hon tillbaka sitt betänkande (vilket är mycket ovanligt) och den restriktiva sidan hade vunnit. Ett politiskt förslag om ”Harmonisering av Medlemsstaternas Narkotikalagstiftning” var därefter otänkbart för mycket lång tid.

Sedan september 2000 har Malou Lindholm verkat som vice VD i HNN (Hassela Nordic Network) International Centre där hon framför allt arbetat med stödja och väcka opinion för en restriktiv narkotikapolitik såväl i Sverige som utomlands. En stor del av arbetet har legat i att sprida kunskap om legaliseringsrörelser i Europa och världen, deras aktiviteter och deras företrädare, vilket lett till en ständig kamp mot drogliberala politiker och organisationer.

MaLou Lindholm arbetade intensivt, med hjälp av kontakter, för att avslöja att Mike Trace, fd vice drogminister i Storbritannien, ordförande i EUs drogcenter i Lissabon och en av de högsta cheferna inom FN med ansvar för att minska efterfrågan på narkotika, var en femte-kolonnare och hade bildat en hemlig organisation vars syfte var att sabotera de FN-konventioner han officiellt skulle arbeta för och försvara! Avslöjandet blev en stor skandal i FN, EU och UK och ett svårt avbräck för drogliberalerna. Mike Trace-affären offentliggjordes av HNN i januari 2003 och ledde till att Trace tvingades lämna FN och avgå.

Under 2002 blev det tydligt att flera av de mest betydande drogliberala organisationerna startat ett intensivt samarbete med syfte att få politiskt gehör för en ändring eller eliminering av FNs narkotikakonventioner. Siktet var inställt på FNs konferens i Wien i april 2003.

Efter en idé från en belgisk mamma vars son dött i en överdos, organiserade MaLou Lindholm i november 2002 en global namninsamling till stöd för FNs narkotikakonventioner, den sk ”Wiendeklarationen 2003”. På fem månader samlades 1,3 miljoner signaturer från ca 50 länder in tack vare stort engagemang från enskilda och frivilligorganisationer världen över.

Vid en ceremoni under själva FN konferensen i Wien överlämnade MaLou Lindholm och en delegation på åtta ungdomar från olika länder de 1.3 miljoner underskrifterna till FN och direktör Antonio Maria Costa. Överlämnandet och talen väckte stort medialt intresse men hade framförallt avsedd effekt på regeringsdelegationerna. Ingen regering tog upp frågan om att ändra eller eliminera FNs narkotikakonventioner.

MaLou Lindholm är medlem i DWI (Drug Watch International), medlem i The Global Institute on Drug Policy samt i Svenska Narkotikapolisföreningen, medlem i KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället), styrelseledamot i Hassela Solidaritet, medlem i RNS och FMN (Täby) samt vice vd i HNN International Centre.

Torgny Peterson, född 1946, har bakom sig studentexamen och akademiska studier i Sverige och Storbritannien. Under två år, 1975-77, var Torgny Peterson chef för den sociala enheten vid Mariaklinikens ungdomsavdelning i Stockholm. Därefter knuten i stort sett hela tiden till Hasselarörelsen i olika funktioner, dels vid kollektivet i Hassela och under perioden 1985-1993 som chef för Hassela Solidaritets Utbildningsenhets olika verksamheter.

1993 startade Torgny Peterson HNN (Hassela Nordic Network) International Centre med basen förlagd till Klintehamn på Gotland. Idag är Torgny Peterson VD för HNN International Centre som

  • förmedlar teoretisk och praktisk kunskap i drogrelaterade frågor till stöd för en restriktiv narkotikapolitik
  • genom sitt arbete söker motverka legalisering av narkotika
  • medverkar till att öka kunskaperna om organiserad brottslighet, korruption, penningtvätt och annan grov brottslighet
  • stöder nationellt och internationellt samarbete i drogrelaterade frågor
  • utvecklar och genomför kurser och utbytesprogram för studenter och professionellt verksamma från alla kontinenter
  • arrangerar och står som värd för nationella och internationella konferenser om drogrelaterade frågeställningar
  • undersöker, debatterar och förmedlar kunskap om ‘dolda agendor’
  • informerar politiker, media och allmänheten om kopplingarna mellan narkotika, pengar, makt och korruption
  • publicerar mycket omfattande information på HNN:s hemsida på adressen www.hnn.com samt information på svenska i form av pressmeddelanden, nyhetsbrev och länklistor till aktuella tidningsartiklar.
  • HNN var en av de första organisationerna som i början av 1990-talet insåg och började bevaka aktörerna i de grupper som redan då, i en del europeiska länder, men framför allt i USA, planerade strategier för att på sikt åstadkomma legalisering av narkotika.

Torgny Peterson har under årens lopp förvärvat en mycket gedigen kunskap om aktörerna inom legaliseringsområdet, deras agenda och det mått av korruption och politiskt geschäft som förekommer för att genomföra agendan.

Han har anlitats som konsult och föredragshållare när det gäller drogrelaterade frågor av ett stort antal svenska och internationella organisationer och har gett hundratals föreläsningar över hela världen. Torgny Peterson konsulteras regelbundet av nationell och internationell press, radio och TV och medverkar ofta i massmedia såväl i Sverige som utomlands.

I juli 1994 utsågs Torgny Peterson till direktör för det stockholmsbaserade samordningskontoret för ECAD (European Cities Against Drugs).

I den funktionen har han genomfört ett stort antal resor och deltagit i överläggningar med politiker, polismyndigheter, frivilligorgansationer och andra för att diskutera och utveckla narkotikapolitiken.

Torgny Peterson deltog i den svenska regeringens delegation till FN:s generalförsamlings speciella session om narkotika i juni 1998, och har vidare, under perioden 1998-2000, varit instruktör i utbildning för polis- och tullpersonal från EU:s ansökarländer ? en utbildning som samordnats av AEPC (Association of European Police Colleges).

Torgny Peterson är medlem av DWI (Drug Watch International, samt medlem av The Global Institute on Drug Policy och de svenska och norska narkotikapolisföreningarna.

I motiveringen skriver institutets styrelse att MaLou Lindholm och Torgny Peterson får priset för ”ett personligt mod och enträget arbete vid avslöjandet av Mike Trace skandalen i FN samt för en nyhetsservice via HNN med engagemang och skärpa”.