Skip to main content
Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2008

By 2008-01-01april 27th, 2012No Comments

Styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet får härmed avge verksamhets-berättelse för år 2008, det 27:e verksamhetsåret. Stiftelsens syfte är att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Carnegie-seminarier

Under året arrangerades tre Carnegie-seminarier. Seminarierna är avsedda att ge en bred översikt över ett aktuellt område och är öppna för allmänheten.

Årets första Carnegie-seminarium (det 39:e sedan starten) hade temat ”Långtids¬verkande naltrexon i behandling av opiatberoende – är tiden mogen för ett införande i Sverige?”. Naltrexon är ett läkemedel som kan användas för att blockera effekterna av opiater (heroin m.fl.). Seminariet genomfördes i samarbete med Beroendekliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping den 21 maj på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm och samlade ett 40-tal deltagare. Dr Bo Söderpalm, Beroendecentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, talade om agonister och antagonister vid behandling av beroendesjukdomar. Professor Helge Waal, chef för Senter for Rus- og Avhaengighetsforskning (SERAF) vid Oslo Universitet, redovisade norska behandlingsmodeller och forskningsprogram. Professorn Gary Hulse, specialist i beroendemedicin vid University of Western Australia, Crawley, Australien, gav en översikt över säkerhet och klinisk effekt vid australiska försök med implantat för långsam insöndring av naltrexon. Forskarassistenten Philipp Lobmaier från SERAF sammanfattade resultat från randomiserade försök med naltrexonimplantat och metadonunderhållsbehandling i anslutning till frigivning från fängelse. En jämförelse mellan å ena sidan ”vanlig vård” och å andra sidan ”vanlig vård” i kombination med långtidsverkande naltrexonimplantat hos avgiftade heroinister presenterades av forskarassistenten Nikolaj Kunoe, också verksam vid SERAF. Seminariet leddes av Kerstin Käll, som är överläkare vid Beroendekliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tillsammans med EastWest Institute arrangerade institutet ett seminarium om narkoterrorism (40:e Carnegie-seminariet) den 8 september. Seminariet hölls under World Forum Against Drugs (WFAD 2008) på Folkets Hus i Stockholm 8 – 10 september. Vid seminariet medverkade fil. dr. Ekaterina Stepanova från Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (SIPRI) samt Jonas Hartelius. Seminariet belyste sammansmältningen mellan storskalig illegal narkotikahandel och politisk eller religiös terrorism samt konsekvenserna för drogkontroll, rättsväsende och samhällsutveckling. Seminariet samlade omkring 50 deltagare och leddes av Edgar Borgenhammar.

Årets sista seminarium, det 41:a Carnegie-seminariet, genomfördes den 3 december i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Seminariet hade temat ”Trafficking” och arrangerades i anledning av utgivandet av författaren Anna Skaldemans bok Torsksverige – Om sexslaveri i välfärdsstaten (Carnegie Dokumentationsserie 20; Bokförlaget Langenskiöld). Skaldeman, som från institutet erhållit ett stipendium för studier av kommersiell sexhandel, gav en översikt över problemutveckling och svensk samhällsdebatt i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Kriminalinspektören Jonas Trolle berättade om polisens arbete med att stoppa sexhandeln, effekterna av förbudet mot sexköp samt behovet av en attitydförändring för att minska sexhandeln. Socialtjänstens insatser för att bistå de drabbade flickorna redovisades av socialinspektören Patrik Cederlöf vid Prostitutionsenheten i Stockholm. F.d. kammaråklagaren Ingela Hessius beskrev rättsprocessens hantering av människohandel och internationellt samarbete för att hejda organiserad brottslighet inom området. Seminariet, som leddes av Borgenhammar, samlade ett hundratal deltagare. Carnegieinstitutet genomförde traffickingprojektet med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Makarna Malmqvists Minne.

Forskningsprogram och forskningsprojekt

Institutets egen verksamhet är samlad under forskningsprogram och forsknings¬projekt. Under året fokuserades verksamheten kring två program: ”Ungdom och narkotika” resp. ”Särskilt farliga narkotika”.

Programmet ”Ungdom och narkotika” har till uppgift att dokumentera spridningen av narkotikamissbruk bland ungdomar och sammanställa ”bästa praxis” vid åtgär¬der mot missbruk. En enkätundersökning om skolelevers inställning till drogtester genomfördes under hösten i samarbete med Landskrona kommun och Malmö högskola.

Programmet ”Särskilt farliga narkotika” syftar till att bevaka nya narkotika och andra droger som kan komma att regleras som narkotika, så att underlag kan sammanställas för bl.a. sakkunnigutlåtanden, utbildning av professionella grupper och information till medier. Inom projektet följdes den internationella utvecklingen och insamlades dokumentation. Arbetet låg till grund för bl.a. sakkunnigutlåtanden om farligheten hos nya narkotika samt stöd till Åklagarmyndighetens Utvecklings¬centrum Stockholm, enskilda åklagare och lokala narkotikarotlar.

Sakkunniguppdrag m.m.

Institutet hade under året fem sakkunniguppdrag, samtliga genom Hartelius. Uppdragen utgjorde en fortsättning och en fördjupning på institutets
forskningsprojekt om särskilt farliga narkotika. De gällde både nya preparat, som bromodragonfly och oxikodon, samt ändring av praxis för etablerade preparat, som kat och kokain. Vid en rättegång i Tingsrätten redovisade Hartelius ett tidigare framtaget utlåtande om ketobemidon, en opiat som är förhållandevis sällsynt som missbruksmedel

Övriga frågor om narkotika under konsultationer för åklagare och poliser berörde bl.a. dosberäkning av DOI i pulverform.

Under hösten sammanställde Hartelius en ny upplaga av Åklagarmyndighetens rapport Narkotika – Farlighetsbedömning – Rekommendationer för straffvärdebedömning (RättsPM 2009: 1). Den utgavs i mars 2009. I den nya upplagan behandlades en rad nya preparat som nyligen blivit klassade som narkotika, bl.a. bromodragonfly (BDF) och tramadol, ny rättspraxis samt skäl för förändringar i etablerad rättspraxis, t.ex. i fråga om kat.

Samarbete med EastWest Institute

Svenska Carnegie Institutet hade under perioden januari 2008   februari 2009 ett nära samarbete med EastWest Institute (EWI). EWI är en tankesmedja med huvudkontor i New York och kontor även i Bryssel och Moskva. Dess fokus ligger på internationella säkerhetsfrågor. Hartelius var under 2008 Senior Fellow vid EWI.

Langenskiöld och Hartelius deltog i EWI:s femte årliga Worldwide Security Conference (WSC-5) 19 – 21 februari. Konferensen arrangerades av EWI tillsammans med Japans utrikesministerium i landets egenskap av ordförande i G-8 samt World Customs Organization (WCO). Den hölls på WCO:s högkvarter i Bryssel med omkring 750 deltagare. Konferensen behandlade bl.a. illegal handel, skydd för vital infrastruktur och samarbete mellan myndigheter och företag för att förebygga terrorism. Vid konferensen utdelades Hartelius skrift Narcoterrorism, som i engelskspråkig upplaga utgivits gemensamt av SCI och EWI.

Skriften om narkoterrorism utgavs i en japansk översättning i september av Japans polisakademi i samarbete med SCI och EWI. En rysk översättning var vid årsskiftet under produktion för utgivning i samarbete med ECAD Ryssland.

Internationellt utbyte m.m.

För sjätte året i rad föreläste Hartelius 27 oktober – 1 november om internationell narkotikakontroll för studenter vid mastersprogrammet vid institutionen för konfliktologi, S:t Petersburgs statliga universitet. Föreläsningen skedde inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Carnegieinstitutet och universitetet.

Studiebesök och delegationer kom under året i övrigt från bl.a. Belgien, Indonesien, Ryska Federationen, Schweiz, Storbritannien och USA.

Stipendier och projektstöd

Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen har rätt att nominera mottagare av Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, som är på 25 000 kronor. Mottagare för år 2008 blev kriminalkommissarien Manne Jönsson vid Polismyndigheten i Stockholm. Stipendiet utdelades den 9 maj av Langenskiöld vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Karlstad.

Institutets journalistpris för år 2008, även det på 25 000 kronor, tilldelades Per Johansson, förbundssekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS). Han fick priset för att ”han i sina krönikor, pressreleaser och bloggar ihärdigt, kunnigt och engagerat drivit opinionsbildning för ett narkotikafritt Sverige”. Priset överlämnades av Langenskiöld vid en ceremoni på institutet den 5 december.

Stipendier utdelades i övrigt huvudsakligen inom ramen för forskningsprogram-men för studier av bl.a. narkotikaprekursorer (kemikalier som är särskilt ägnade för framställning av narkotika) och slumpmässiga frivilliga drogtester i skolan. Resebidrag beviljades för deltagande i bl.a. ENCOD-konferensen i Wien. Syftet med deltagande från institutet var att kartlägga de drogliberala krafter som verkar i Europa.

Under året medverkade representanter för institutet vid en serie överläggningar med Karolinska institutet och dess institution för socialmedicin kring den fortsatta hanteringen av arkivmaterialet efter professorn Nils Bejerots stickmärkesunder-sökning av frekvensen injektionsmissbruk bland Stockholmspolisens arrestantklientel. Undersökningen stöddes under många år ekonomiskt av institutet. Materialet kommer att bevaras i digital form vid Karolinska institutet.

Föreläsningar, konferenser, kurser m.m.

Vid Svenska Narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens, som hölls i Karlstad den 9 – 11 maj deltog Kegö, Langenskiöld och Vigerland. Hartelius föreläste om ”Nytt på narkotikafronten”. Käll redogjorde för den internationella forskningen kring sprututbyte vid Stockholms läns landstings seminarium: Sprutbytesprogram till narkomaner – vad säger erfarenhet och vetenskap?, fredagen den 16 maj i Landstingshuset i Stockholm. Även Langenskiöld närvarade vid seminariet. Bergsten, Borgenhammar, Kegö, Käll och Langenskiöld deltog i den internationella konferensen World Forum Against Drugs, 8 – 10 september, där Hartelius medverkade som moderator och föreläsare samt där Sjöström föreläste under rubriken Prevention shaken and stirred.  Langenskiöld deltog den 11 november i ett seminarium på engelska hos Institute for Security and Development Policy med chefen för Rikskriminalpolisen, Therese Mattsson, som huvudtalare. Kegö medverkade i egenskap av arrangör och moderator. Ämnet var ”Organized Criminal Networks in Sweden and their Connections Abroad”.
I övrigt övervarade representanter för institutet föreläsningar, kurser och seminarier om narkotikaproblem m.m.

Samarbete, konsultationer m.m.

Institutet hade under året samarbete med Rikskriminalpolisens narkotikarotel och Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm samt Hela Människan (HM), Riksförbundet Kriminellas Revansch i Samhället (RIKS-KRIS), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF). Det skedde huvudsakligen genom föreläsningar och information om nya narkotika.

På det internationella planet hade institutet samarbete med bl.a. Institutionen för konfliktologi vid S:t Petersburgs statliga universitet, Europeiska städer mot narkotika (European Cities Against Drugs, ECAD) och dess avdelning i Ryssland samt Europe Against Drugs (EURAD).

Åklagare och narkotikapoliser samt journalister och enskilda personer fick information om nya narkotika m.m.

Publikationer m.m.

Hartelius bok Narkotikapolitik i Sverige (Carnegie Dokumentationsserie 18), som sammanställts inom ramen för institutets forskningsprogram ”Narkotikakontrollens grunder och utveckling” resp. ”Den svenska narkotikaepidemins förlopp” utgavs i februari i samarbete med European Cities Against Drugs (ECAD) och Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) med Mediahuset i Göteborg som förlag. En engelsk översättning, Narcotic Drug Control Policy in Sweden – The Post-war Experience, utgavs i september till World Forum Against Drugs av Fri Förlag, som tillhör Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS). Den hade ett företal av Dr. Robert L. DuPont, tidigare amerikanska presidentrådgivare i narkotikafrågor.

Hartelius skrift Ett nytt fokus på narkotikamissbruket (Carnegie Dokumentationsserie 19; Hjalmarson & Högberg Förlag) utgavs till World Forum Against Drugs. Den innehöll en serie tidigare publicerade uppsatser och några nyskrivna kapitel om bl.a. narkotikakontrollens utveckling och kunskapande om nya droger.

Skriften Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, som institutet ger ut i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen och har Mediahuset i Göteborg som förlag, var vid årsskiftet under produktion för sin tionde upplaga. Den är därmed uppe i en upplaga av omkring 350 000 exemplar.

I den ryskspråkiga antologin Antinarkotikicheskaja Politika: Shvedskie Otveti Na Rossijskie Voprosi (”Antinarkotikapolitik – Svenska svar på ryska frågor”; S:t Petersburg, 2008), som utgavs av ECAD Ryssland och S:t Petersburgs statliga universitet med bistånd från SIDA, trycktes ryska översättningar av texter av bl.a. institutets förste chef för den vetenskapliga verksamheten, professorn Nils Bejerot, samt Käll och Hartelius. Institutet svarade för översättning till ryska och mångfaldigande av svenska skrifter om narkotika och narkotikapolitik ur institutets och andras produktion för användning som informations- och utbildningsmaterial.

Institutets hemsida (www.carnegieinst.se) informerade om seminarier och andra aktualiteter från institutets verksamhet. Hemsidan fick en ny grafisk utformning.

Styrelsens sammansättning och arbete

Styrelsen höll under året två sammanträden och arbetsutskottet sju sammanträden.

Styrelsen hade under året oförändrad sammansättning. Vetenskapliga rådgivare var professorn Lars Terenius, docenten Kai Knudsen samt fil. kand Jonas Hartelius.

Ekonomisk berättelse har avgivits i särskild ordning.

Tack

Styrelsen ber att till främjare, samarbetspartners och andra få framföra ett tack för stöd, råd, uppmuntran och andra insatser. Allt sådant medverkade till att utveckla institutets arbete under det gångna verksamhetsåret.