Skip to main content
Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2009

By 2009-01-01april 27th, 2012No Comments

Styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2009, det 28:e verksamhetsåret. Stiftelsens syfte är att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Carnegie-seminarier och expertmöten

Under året hölls två Carnegie-seminarier och två expertmöten. Seminarierna är avsedda att ge en bred översikt över ett aktuellt område och är öppna för allmänheten. Expertmötena är slutna sammankomster för forskare och andra sakkunniga och har till syfte att sammanfatta och analysera en begränsad frågeställning.

Årets första Carnegie-seminarium, det 42:a sedan starten, genomfördes den 5 maj på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm som ett samarrangemang med Kammarkollegiet och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms Universitet. Det var det fjärde årliga samarrangerade seminariet för tolkar och translatorer och hade temat ungdomsbrottslighet. Polisens bild av grov ungdomsbrottslighet tecknades av kriminalkommissarien Anders Göranzon och kriminalinspektören Stefan Berg, båda vid Ungdomssektionen, Polisen i Västerort. Socialsekreterarna Rose-Marie Löfvenius och Solveig Björklund vid Maria Ungdomsenhet i Stockholm berättade om socialtjänstens arbete med ungdomar vid Citypolisen och på Kronobergshäktet. Forskningsassistenten Anne-Lie Vainik vid Ersta Sköndal Högskola, även verksam vid Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertälje, gav en översikt över ”Ungdomar och brott – i juridiken och praktiken”. Seminariet leddes av f.d. justitierådet Inger Nyström, förutvarande ledamot av stiftelsens styrelse, och samlade ett 100-tal deltagare.

Det 43:e Carnegie-seminariet hölls den 17 november på Svenska Läkaresällskapet och behandlade HOPE – ett program för kriminalvård i frihet utvecklat på Hawaii under ledning av domaren Steven S. Alm. Alm redovisade en ny modell för snabbare handläggning av misskött villkorlig frigivning. Resultaten är mycket goda med bl.a. en minskning av antalet återfall i missbruk. Modellen har nu antagits som förebild för liknande satsningar över hela USA. Antalet deltagare var omkring 50 personer. Seminarieordförande var överläkaren Kerstin Käll. Utförliga referat publicerades på Drugnews (18 november) och Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift (1-2010)

Institutet kallade den 26 februari till ett expertmöte om frivilliga slumpmässiga drogtester i skolan. Närvarande var bl a Eivor Johansson från Strategikontoret vid Landskrona kommun och Jens Sjölander, fil mag i statsvetenskap och utredare vid Malmö Högskola. Syftet med expertmötet var att utvärdera det aktuella läget, politiskt och socialt, för drogtester i skolan som ett narkotikapreventivt verktyg.

Ett expertmöte om bl.a. ”Spice” (en blandning av växtmaterial med syntetiska cannabinioider, som narkotikaklassades den 15 september) och GBL (ett rusgivande medel som föreslagits bli klassat som narkotika), genomfördes den 21 september tillsammans med Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm. Syftet var att belysa de nya medlen i farlighetshänseende, som underlag för Åklagarmyndighetens rekommendationer vid påföljdsbestämning.

Sakkunniguppdrag m.m.

Under året hade institutet tre sakkunniguppdrag och detta genom Hartelius. Uppdragen skedde inom ramen för institutets forskningsprojekt om särskilt farliga narkotika.

Det första uppdraget gavs av åklagarmyndigheten i Örebro och gällde oxykodon (en halvsyntetisk opiat med heroinlika effekter). Utlåtandet redovisades vid en rättegång i Örebro den 13 november (dom 27 november). Det andra uppdraget fomulerades i september av Polismyndigheten i Södertörn och avsåg en bedömning av ketobemidon i form av Ketogan-tabletter i jämförelse med heroin. Årets tredje sakkunniguppdrag gavs i oktober av Åklagarmyndigheten i Umeå och avsåg farligheten av heroin i ett mål som förutom narkotikabrott även omfattade vållande till annans död (dom 19 oktober).

Den i maj 2009 narkotikaklassade substansen mefedron var föremål för två narkotikamål, där Hartelius hördes som sakkunig för åklagarsidan. Det första förekom i Attunda tingsrätt den 24 november (dom 1 december). Det andra i Falu tingsrätt den 29 december (dom 4 januari 2010).

Hartelius medverkade genom videoförhör i ett narkotikamål avseende oxikodon i Umeå tingsrätt den 11 december (dom 18 december).

Under året sammanställde Hartelius tre aktualiserade upplagor av Åklagarmyndighetens rapport Narkotika – Farlighetsbedömning av narkotikapreparat – Rekommendationer för straffvärdebedömning (RättsPM 2009:1 med omtryck). De utgavs i mars och juli samt i januari 2010. I de nya upplagorna behandlades preparat som nyligen blivit klassade som narkotika, bl.a. mefedron, oripavin och vissa syntetiska cannabinoider (ofta påträffade i beredningen ”Spice”), ny rättspraxis m.m.

Forskningsprogram och forskningsprojekt

Institutets egen verksamhet är samlad under forskningsprogram och forskningsprojekt. Under året fokuserades verksamheten kring programmet ”Ungdom och narkotika”.

Programmet ”Ungdom och narkotika” har till uppgift att dokumentera spridningen av narkotikamissbruk bland ungdomar och sammanställa ”bästa praxis” vid åtgärder mot missbruk. En enkätundersökning om skolelevers inställning till drogtester. som under hösten 2008 genomfördes i samarbete med Landskrona kommun och Malmö högskola, preliminärredovisades vid expertmötet den 26 februari 2009.

Programmet ”Särskilt farliga narkotika” var under året grunden för institutets arbete med att dokumentera farligheten hos nya narkotika och tillhandahålla underlag för Åklagarmyndighetens RättsPM samt för sakkunniguppdrag.

Samarbete med EastWest Institute

Samarbetet med den amerikanska tankesmedjan EastWest Institute (EWI), som inleddes i början av 2008, fortsatte under hela 2009. Langenskiöld deltog i den sjätte Worldwide Security Conference, som organiserades den 18 – 19 februari av EWI i samarbete med World Customs Organization (WCO) och G8:s ordförandeland Italien. Konferensen hölls på WCO:s högkvarter i Bryssel och samlade omkring 500 deltagare.

Vid konferensen presenterade Hartelius en rapport om internationell kontroll av ädelmetaller och ädelstenar som han skrivit på uppdrag av SCI och EWI (A Draft Convention on Illicit Trade in Precious Metals and Precious Gems). Rapporten lade fram ett fullständigt förslag till en FN-konvention med samma grad av kontroll för specificerade ädelmetaller och ädelstenar som för internationellt reglerade narkotika.

Övrigt internationellt samarbete m.m.

Vid ett internationellt seminarium om internationell brottslighet med fokus på illegal narkotikahandel, som hölls den 18 maj i Stockholms stadshus, deltog Langenskiöld och Hartelius. Kegö gav en översikt över internationellt myndighetssamarbete.

Stiftelsen fortsatte sitt samarbete med Institutionen för konfliktologi vid S:t Petersburgs statliga universitet. Vid en konferens, ”Konfliktologi för 21:a århundradet: vetenskap – utbildning – praktik”, den 30 september – 1 oktober i S:t Petersburg föreläste Hartelius om ”Narkokonfliktologi som vetenskaplig grund för narkokontrollmanagement”. Föreläsningen tecknade en vetenskaplig grund för utvecklandet av narkokontrollmanagement, d.v.s. specialiserad kompetens för samhällelig narkotikakontroll, som egen professionell verksamhet. Konferensen samlade omkring 200 deltagare.

För sjunde året i rad gav Hartelius den 2 – 7 november en serie föreläsningar om narkotikakontroll för studenter vid mastersprogrammet vid Institutionen för konfliktologi, S:t Petersburgs statliga universitet.

Det internationella samarbetet omfattade även regelbundna kontakter med bl.a. Europeiska städer mot narkotika (European Cities Against Drugs, ECAD) och dess avdelning i Ryssland.

Mediadebatt

På Svenska Dagbladets Brännpunktssida publicerade Borgenhammar tillsammans med f.d. riksdagsmannen Thure Jadestig (S) och förbundsordföranden Christer Karlsson, Riksförbundet Kriminellas Revansch i Samhället (RIKS-KRIS), den 5 augusti en debattartikel som av redaktionen försetts med rubriken ”Vårdval kan ge heroin på recept”. Syftet med artikeln var att visa på aktuella problem för svensk narkotikapolitik under Sveriges ordförandeperiod i EU, bl.a. att det planerade fria vårdvalet inom EU skulle kunna leda till att svenska narkotikamissbrukare kräver att på svenska myndigheters bekostnad få läkarförskrivet heroin i annat EU-land med mer permissiv praxis. Artikeln innehöll även en serie förslag till utveckling av den svenska narkotikapolitiken, bl.a. införande av lokala missbruksnämnder och lagreglering av drogtester i skolan.

Artikeln föranledde Louise Hemmingsson, ordförande i Stockholmsavdelningen av Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) till en replik (11 augusti) med rubriken ”Amatörer ska inte besluta om narkomanvård”, innehållande kritik mot bl.a. förslaget om lokala missbruksnämnder. Borgenhammar, Jadestig och Karlsson återkom med en slutreplik den 17 augusti med rubriken ”Drogtester i skolan är för barnets bästa”. Debatten refererades på Drugnews.

Publikationsverksamheten

Anna Skaldemans bok Torsksverige – om sexslaveri i välfärdsstaten, som utgivits som nr 20 i Carnegie Dokumentationsserie (Bokförlaget Langenskiöld, 2008), lanserades officiellt den 14 februari vid en temakväll på Etnografiska Museet i Stockholm i anslutning till museets utställning om trafficking. Vid evenemanget, som arrangerades av institutet i samarbete med museet och bokförlaget, medverkade, förutom Skaldeman, även kriminalinspektören Jonas Trolle.

För folkbildningsverksamhetens och skolornas bruk av boken Torsksverige utarbetade redaktören Olivia Hedstad en studieplan och en skolhandledning. Materialen publicerades under slutet av september i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). De försågs med företal av verksamhetsledaren Mats Danielsson, NBV, samt Langenskiöld.

Skriften Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, som institutet ger ut i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen och har Mediahuset i Göteborg som förlag, utkom i mars i sin tionde upplaga. Dess sammanlagda upplaga nådde därmed upp i 350 000 exemplar.

Institutets hemsida (www.carnegieinst.se) utvecklades under året med ny grafisk utformning och utvidgat innehåll.

Stipendier och projektstöd

Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen har rätt att nominera mottagare av Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, som är på 25 000 kronor. Mottagare för år 2009 blev inspektören vid Rikskriminalpolisen, Cecilia Fant. Stipendiet utdelades den 24 april av Langenskiöld vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Göteborg.

Institutets journalistpris för år 2009, även det på 25 000 kronor, tilldelades journalisten och författaren Ingrid Carlberg. Carlberg fick priset för att hon ”med nyfiken neutralitet, på ett djuplodande och lågmält sätt, kritiskt och konstruktivt analyserat ett av vår tids betydande hälsoproblem, nämligen läkemedelsterapi vid depression och ångest”. Priset överlämnades av Langenskiöld vid en ceremoni på institutet den 27 november 2009.

Stipendier utdelades i övrigt för studier av bl.a. papperslösa flyktingar och kommersiell sexhandel. Resebidrag beviljades bl.a. för deltagande i ECAD konferensen i Göteborg den 5-6 februari samt till konferensen ”Evaluating Drug Free Rehabilitation” i Rimini, Italien, den 9-10 oktober.

Samarbete, konsultationer m.m.

Institutets viktigaste samarbetspartners under året var Rikskriminalpolisens narkotikarotel och Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, samt Anhöriga Mot Droger (AMD), Riksförbundet Kriminellas Revansch i Samhället (RIKS-KRIS), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF). Samarbetet bedrevs till största delen i form av föreläsningar och information om nya narkotika.

Vid Svenska Narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens, som hölls den 24 – 26 april i Göteborg, deltog Langenskiöld, Kegö samt Hartelius.

Åklagare och narkotikapoliser samt journalister och enskilda personer fick information om nya narkotika m.m.

Styrelsens sammansättning och arbete
Den 11 september flyttade stiftelsens kansli till nya lokaler på Lästmakargatan 22C. I samband med flyttningen ordnades stiftelsens arkiv. En arkivstadga med arkivplan fastställdes av styrelsen.

Styrelsen höll under året två sammanträden (12 mars och 15 oktober) och arbetsutskottet åtta sammanträden (20 januari, 25 februari, 17 april, 28 maj, 25 augusti, 2 oktober, 27 november och 21 december).

Styrelsen hade under året oförändrad sammansättning. Vetenskapliga rådgivare var professorn Lars Terenius, docenten Kai Knudsen samt fil. kand. Jonas Hartelius.

Ekonomisk berättelse har avgivits i särskild ordning.

Tack

Styrelsen ber att till främjare, samarbetspartners och andra få framföra ett tack för stöd, råd, uppmuntran och andra insatser. Allt sådant medverkade till att utveckla institutets arbete under det gångna verksamhetsåret.