Skip to main content
Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2010

By 2010-01-01april 27th, 2012No Comments

Styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet får härmed avge verksamhets­ berättelse för år 2010, det 29:e verksamhetsåret. Stiftelsens syfte är att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Carnegie-seminarier

Under året hölls två Carnegie-seminarier. Seminarierna är avsedda att ge en bred översikt över ett aktuellt område och är öppna för allmänheten. Årets första Carnegie-seminarium, det 44:a sedan institutets grundande, genom­ fördes den 25 maj under 2nd World Forum Against Drugs (WFAD) på Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Stockholm. Seminariet hade temat ”Organiserad brottslighet och illegal narkotikahandel i Italien och Sverige” och hölls på engelska. Seminariet leddes av Borgenhammar. Huvudtalare var direktören Fabio Bernabei från institutet Osservatorio Droga, Rom, samt kriminalinspektören Kim Nilvall vid Rikskriminalpolisens underrättelseavdelning. Seminariet samlade närmare 60 del­ tagare.
Det 45:e Carnegie-seminariet arrangerades den 29 september på Finlandshuset i Stockholm i samarbete med Nämndemansgården. Temat var ”Det är aldrig för sent att förebygga problem!”. Seminariet handlade om evidensbaserade modeller för förebyggande av riskabla beteenden kring drogkonsumtion med särskilt fokus på den amerikanska ”Lifestyle Risk Reduction Model of Prevention” (Livsstilsbaserad modell för förebyggande riskreduktion), som utvecklats av Prevention Research Institute. I Sverige är programmet ackrediterat av Kriminalvården, där det fungerar som ett motivationsprogram för rattfyllerister. Programmet används också inom privat och kommunal missbruksvård.

Seminariet inleddes av Nämndemansgårdens direktör Inez Hamilton samt Langenskiöld. Dr Michelle Ellison, verksam med bl.a. pedagogisk kvalitetskontroll inom Prevention Research Institute, Lexington, USA, redovisade det grundläggande preventions­tänkandet bakom den livsstilscentrerade modellen ”Prime for Life” från PRI. Sjöström, som även är verksam inom PRI Nordic, redovisade fem villkor för effektiv riskreducering. Avslutningsvis hölls ett öppet forum för erfarenhetsutbyte mellan representanter från organisationer som arbetar med Prime For Life i Sverige. Seminariet hölls på engelska och svenska. Antalet deltagare var drygt 80. Ordförande var Lisa Ingestad, Nämndemansgården.

Sakkunniguppdrag m.m.

Under året hade institutet ett tjugotal sakkunniguppdrag och samtliga genom Hartelius, som också medverkade vid rättegångar i alla mål. Uppdragen skedde inom ramen för institutets forskningsprojekt om särskilt farliga narkotika. Spörs­målen gällde farligheten hos preparat som nyligen förklarats vara narkotika enligt Narkotikastrafflagen och Lagen om kontroll av narkotika. Det stora antalet uppdrag föranleddes av att många nya substanser ställts under narkotikakontroll, under perioden 1 januari 2006 – 31 december 2010 gällde det sammanlagt ett trettiotal preparat.

Bland nyligen narkotikaklassade substanser var två huvudtyper särskilt uppmärk­ sammade vid rättegångar under året: syntetiska katinoner resp. syntetiska cannabi­ noider. Ärenden avseende syntetiska katinoner omfattade bl.a. butylon (Nyköpings Tingsrätt 16 juni) och MDPV (bl.a. Norrköpings Tingsrätt 17 mars ). En annan synte­ tisk katinon, mefedron, stod i fokus vid flera rättegångar, bl.a. vid Helsingborgs Tingsrätt (25 mars), Uppsala Tingsrätt (17 maj) och Svea Hovrätt (19 maj). Metedron, som är en närbesläktad substans, förekom i narkotikamål vid tingsrätterna i bl.a. Borås (25 januari), Varberg (22 februari) och Stockholm (15 mars). Det under hösten narkotikaklassade nafyronet behandlades vid ett narkotikamål i Västmanlands tings­rätt (Västerås) den 7 december. Metylonet var föremål för farlighetsbedömning under rättegångar vid Luleå Tingsrätt (16 december) och Linköpings Tingsrätt (21 december).
Syntetiska cannabinoider har på en svenska narkotikamarknaden förekommit i en blandning som vanligtvis kallas ”spice”. Denna innehåller även växtmaterial. Blandningen konsumeras genom rökning eller genom nedsväljning som té. Den har huvudsakligen samma ruseffekter som cannabis och anses i farlighetshänseende vara likvärdig med cannabis. Ett av de första målen avseende ”spice” med den verk­ samma substansen JWH-018 hördes den 20 maj i Västmanlands tingsrätt (Västerås).

N-Benzylpiperazin (BZP; ”frenzy”), som huvudsakligen har amfetaminliknande effekter, behandlades i ett narkotikamål vid Växjö Tingsrätt den 28 december. Åklagarmyndighetens rapport Narkotika – Farlighetsbedömning av narkotikapreparat – Rekommendationer för straffvärdebedömning (RättsPM 2009:1 med omtryck) utgavs i två aktualiserade upplagor (januari resp. juli 2010). I de nya upplagorna behandlades preparat som strax dessförinnan blivit klassade som narkotika, bl.a. butylon och MDPV, samt ny rättspraxis. Hartelius var projektsekreterare och huvudförfattare till de nya upplagorna. En sjätte upplaga låg vid årsskiftet under utarbetande.
Vid Åklagarmyndighetens specialkurs i Stockholm (27 september – 3 oktober) för narkotikaåklagare föreläste Hartelius om farlighetsbedömningar av nya narkotika. Som svar på förfrågningar från åklagare och poliser tillhandahölls faktaunderlag om bl.a. halter för amfetamin vid illegal försäljning i yttersta ledet och den poten­tiella utvinningen av cannabis vid olaglig inomhusodling.

Forskningsprogram och forskningsprojekt

Institutets egen verksamhet är samlad under forskningsprogram och forsknings­ projekt. Under året koncentrerades verksamheten kring programmen ”Ungdom och narkotika” och ”Särskilt farliga narkotika”.
Programmet ”Ungdom och narkotika” har till uppgift att dokumentera sprid­ningen av narkotikamissbruk bland ungdomar och sammanställa ”bästa praxis” vid åtgärder mot missbruk. På uppdrag av institutet genomförde SIFO under april en undersökning om svenska folkets inställning till slumpvisa, frivilliga drogtester i skolan. Resultatet blev att 76 procent svarade att de ansåg det vara rätt att använda sådana drogtester på högstadie- och gymnasieelever för att förebygga missbruk. Tjugo procent ansåg det vara fel och fyra procent var tveksamma. Undersökningen visade på små skillnader mellan grupper baserade på region, utbildning och yrke. Ålderskategorin 15-29 år avvek emellertid något från andra åldrar – där var endast 61 procent positiva. I de övriga ålderskategorierna var 80 – 82 procent positiva till drogtester. Undersökningen sammanfattades i ett pressmeddelande som utsändes den 22 april och refererades bl.a. på Drugnews (22 april).
Programmet ”Särskilt farliga narkotika” syftar till att bevaka nya narkotika och andra droger som kan komma att regleras som narkotika, så att underlag kan sam­ manställas för bl.a. sakkunnigutlåtanden, utbildning av professionella grupper och information till medier. Inom projektet följdes den internationella utvecklingen och insamlades dokumentation. Arbetet låg till grund för bl.a. sakkunnigutlåtanden om farligheten hos nya narkotika samt stöd till Åklagarmyndighetens Utvecklings­ centrum Stockholm, enskilda åklagare och polisens narkotikarotlar.

Under 2010 har representanter för Svenska Carnegie Institutet bidragit till följande forskningsprojekt, varav några kommer att fortsätta under 2011 och eventuellt ännu längre.
Vigerland medverkade i ett forskningsprojekt om hur finanskrisen 2008 påverkat organiserad ekonomisk brottslighet. Projektet bedrevs tillsammans med professorn Dan Magnusson, Handelshögskolan i Jönköping, och ekon. dr Nils Bagelius, Stockholms universitet. Deras gemensamma rapport var vid årsskiftet under publicering i ett samlingsverk om den organiserade brottsligheten i området runt Östersjön och kommer att ges ut i samarbete med Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP), Stockholm. Svenska Carnegie Institutet bidrog till finansieringen av projektet med ekonomiska medel och kommer att vara medutgivare till rapporten.
Svenska Carnegie Institutet var representerat genom Vigerland på 18th International Colloquium in Relationship Marketing, som hölls den 27 – 30 september 2010, vid Henley Business School i Reading, England. Tillsammans med Bagelius presenterade Vigerland en sammanfattning med rubriken ”A Dark Side of Relationship Marketing”, som skrivits tillsammans med professorn Evert Gummesson, Stockholms universitet. Studien utgjorde en underhandsredovisning från ett större forskningsprojekt om marknadsföringens skuggsidor, särskilt inom brottslig ekonomi.

Samarbete med EastWest Institute

Samarbetet med den amerikanska tankesmedjan EastWest Institute (EWI), som inleddes i början av 2008, fortsatte under 2010. Hartelius deltog i den sjätte World­ wide Security Conference, som organiserades av EWI i samarbete med World Customs Organization (WCO) och G8:s ordförandeland Italien. Konferensen hölls den 16 – 18 februari på WCO:s högkvarter i Bryssel och samlade omkring 500 deltagare.
En rysk översättning av SCI:s och EWI:s rapport om narkoterrorism (Нарко­ терроризм), som skrivits av Hartelius, utgavs i april genom ett samarbete med Europeiska Städer Mot Narkotikas avdelning i Ryssland (ECAD-Russia) och Filosofiska fakulteten vid S:t Petersburgs statliga universitet (SPBSU).

Övrigt internationellt samarbete m.m.

Vid World Forum Against Drugs modererade Hartelius den 25 maj ett seminarium på engelska om åklagarrollen i narkotikabekämpningen. Fjaestad medverkade i seminariet med ett anförande om den svenska åklagarrollen. Käll ledde seminariet om HOPE (Hawaii’s Opportunity Probation with Enforcement).

Inom institutet sammanställdes i augusti en översikt på engelska om administra­ tiva rutiner för klassning av narkotika i Sverige. Översikten publicerades på insti­ tutets hemsida.
Institutet mottog studiebesök från Ryska Federationen, Storbritannien och USA.

Mediadebatt

Hartelius medverkade den 29 juli i TV4:s Nyhetsmorgon i en debatt med journalisten Magnus Linton om den internationella kokainutvecklingen.

Med anledning av Riksdagens beslut att genom en ändring av lagen om unga lagöverträdare (1964:167, 36 b §) göra det möjligt för åklagare att besluta om drog­ tester på underåriga skrev förutvarande styrelseledamoten Katarina Cnattingius en krönika i Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift (4-2010). Artikeln pekade på det snäva tillämpningsområdet för den nya bestämmelsen och efterlyste regler för att möjliggöra drogtester som baseras även på sociala eller pedagogiska indikationer.

Publikationsverksamhet

En elfte upplaga av Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor var vid årsskiftet under publicering. Utgivningen sker i samarbete med Svenska Narkotikapolis­ föreningen och distribueras av Mediahuset i Göteborg.

En isländsk upplaga av Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor (Fíkniefni, vimuefni og heilsuspillandi efni) utgavs i oktober i samarbete med Isländska Narkotikapolisföreningen (Félag islenskra fikniefnalögreglumanna). Institutets hemsida (www.carnegieinst.se) utvecklades under året med ny grafisk utformning och utvidgat innehåll.

Stipendier och projektstöd

Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen har rätt att nominera mottagare av Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, som är på 25 000 kronor. Mottagare för år 2010 blev kommissarien Fredrik Nilsson vid Polismyndigheten i Västmanlands län. Stipendiet utdelades den 7 maj av Kegö vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Västerås.

Institutets journalistpris för år 2010, även det på 25 000 kronor, tilldelades redak­ tören Gunnar Hermansson vid Svenska Narkotikapolisföreningens tidning. Han fick priset ”för hans redaktionella utvecklingsarbete som gjort Svenska Narkotikapolis­ föreningens Tidskrift till ett ledande forum för journalistisk och professionell bevak­ ning av narkotikabrottslighet och narkotikabekämpning”. Priset överlämnades av Langenskiöld vid en ceremoni på institutet den 22 november.
Stipendier utdelades i övrigt för studier av bl.a. personaladministrativa aspekter på narkotikaproblem i arbetslivet. Projektstöd gavs till bl.a. en forskningsrapport om polisarbete och unga droganvändare.

Samarbete, konsultationer m.m.

Institutets viktigaste samarbetspartners under året var Rikskriminalpolisens narkotikarotel och Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, samt Riksförbundet Kriminellas Revansch i Samhället (RIKS-KRIS), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF). Samarbetet omfattade konsultationer, föreläsningar och administrativt stöd. Vid Svenska Narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens, som hölls den 7 – 9 maj i Västerås, föreläste Hartelius om metamfetamin och redovisade medlets historia från den första syntesen 1893 till dagens svenska missbruksläge. Åklagare och narkotikapoliser samt journalister och enskilda personer fick dokumentation om nya narkotika m.m.

Styrelsens sammansättning och arbete

Styrelsen höll under året två sammanträden (18 mars och 14 oktober) och arbets­ utskottet sex sammanträden (8 februari, 24 maj, 17 juni, 25 augusti, 4 oktober och 22 november).
Styrelsen hade under året oförändrad sammansättning. Vetenskapliga rådgivare var professorn Lars Terenius, docenten Kai Knudsen samt fil. kand. Jonas Hartelius. Ekonomisk berättelse har avgivits i särskild ordning.

Tack

Styrelsen ber att till främjare, samarbetspartners och andra få framföra ett tack för stöd, råd, uppmuntran och andra insatser. Allt sådant medverkade till att utveckla institutets arbete under det gångna verksamhetsåret.