Skip to main content
Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2012

By 2013-05-02No Comments

Svenska Carnegie Institutets verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2012, det 31:e verksamhetsåret.
Stiftelsens syfte är att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Publiceringsverksamheten
Den elfte upplagan av Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor (64 sidor) utkom i februari 2012. Med denna upplaga nådde skriften upp till 385 000 exemplar.
I den nya upplagan behandlades bl.a. en rad nyligen narkotikaklassade preparat samt droger på internet. Utgivningen sker sedan den första upplagan 1992 i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen och förlagsverksamheten administreras av Mediahuset i Göteborg.
Institutet har f.n. tre egna publikationsserier aktuella. Carnegie Dokumentationsserie (CDS) innehåller rapporter på svenska avsedda för en bred publik. Carnegie Rapportserie (CRS) används för verk av mer teknisk natur och vänder sig främst till specialister. Carnegie International Report Series (CIRS) publicerar rapporter på engelska av internationellt intresse från institutets verksamhet. CIRS publiceras både genom papperstryck och genom utläggning på en egen hemsida (www.cirs.se; även carnegieinst.se/cirs).
I augusti utkom Narkotikakontroll – Administrativa och forensiska aspekter av Jonas Hartelius med ett företal av f.d. riksåklagaren Torsten Jonsson (CDS 21, 126 sidor). Boken utgavs i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF).
Den innehöll ett tiotal förut publicerade artiklar om bl.a. farlighetsbedömningar av narkotika och mängdresonemang i narkotikamål.
I huvudet på en stipendiat – Åtta berättelser om vad man gör för att få ett polisstipendium eller ett journalistpris från Svenska Carnegie Institutet och vad man gör sedan (CDS 22, 78 sidor, red. Peder Langenskiöld) presenterades vid institutets trettioårsjubileum den 21 september. Boken innehöll intervjuer med sammanlagt sju personer som erhållit ett polisstipendium eller ett journalistpris från institutet. Intervjuerna hade gjorts av Katarina Johnson och Pernilla Rönnlid.
Poliserna Thomas Cederquist, Per-Erik Lundberg och Cecilia Fant berättade om sina insatser i operativ polisverksamhet och hur stipendierna hjälpt dem i denna.
Journalisterna Pelle Olsson, Britta Svensson samt MaLou Lindholm och Torgny Peterson (delat pris) redogjorde för sina erfarenheter av att bevaka narkotikafrågan och hur de kunnat utveckla sina insatser med hjälp av stipendierna. Som avslutning skrev f.d. kriminalinspektören Gunnar Hermansson, redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift, en personlig betraktelse över vad journalistpriset (tilldelat 2010) betytt för hans arbete inom narkotikaområdet. Boken tillägnades minnet av Carl Langenskiöld (1924 – 1997), grundare av Svenska Carnegie Institutet.
Ross Bergstens rapport Ungdomar och droger – konsekvenser av polisens ingripande (CRS 3, 47 sidor) presenterades vid jubileumsseminariet den 21 september. Den redovisade en studie över unga droganvändare och ringa narkotikabrott baserad på narkotikapolisens arbete i Linköping.
Nils Bejerot and the Great Swedish Drug Epidemic (CIRS 2, 38 sidor) gavs ut i samarbete med World Federation Against Drugs (WFAD) och presenterades vid World Forum Against Drugs den 21 – 23 maj i Stockholm. Professorn Robert L. DuPont, MD, tidigare narkotikarådgivare år de amerikanska presidenterna Nixon och Ford, hade skrivit ett företal. Bejerot (1921 – 1988) var från institutets grundande 1982 fram till sin död chef för institutets vetenskapliga verksamhet.
Monitoring and scheduling of new drugs in Sweden (CIRS 3, 40 sidor) publicerades i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF). Skriften gav en översikt över system som används i Sverige och internationellt för att bevaka nya droger som kan väntas bli klassade som narkotika eller motsvarande samt den svenska proceduren för formell narkotikaklassning. Skriften fick internationell spridning bl.a. genom Statens folkhälsoinstituts deltagande i internationella konferenser.
Hundred years of assessing hazards associated with narcotic drugs (CIRS 4, 32 sidor) trycktes i december i samarbete med Svenska Narkotikapolisföreningen.
Skriften innehöll en översättning till engelska av Hartelius artikel i Svensk Juristtidning (5 – 6, 2012) om hundra år av farlighetsbedömningar av narkotika.
Institutets hemsida (carnegieinst.se) utvecklades grafisk under året.

Internationellt samarbete m.m.
Institutet var medsponsor för World Forum Against Drugs (WFAD), som arrangerades 21 –23 maj i Stockholm. Konferensen öppnades av H.M. Drottning Silvia.
Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) arrangerade 4 – 6 september i Podgorica, Montenegro, en utbildningskonferens för montenegrinska polis- och tulltjänstemän. Institutet var medarrangör tillsammans med Svenska
Narkotikapolisföreningen. Hartelius medverkade med föreläsningar om narkotikakontroll m.m.
Institutet lämnade tryckbidrag och redaktionellt bistånd till Stephan Dahlgrens och Roxana Steres rapport The Protection of Children from Illicit Drugs – A Minimum

Human Rights Standard (FRI förlag, 130 sidor). Rapporten gav en systematisk översikt över FN:s barnkonvention och särskilt dess artikel 33 om konventionsländernas åtaganden för att skydda barn mot narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet. I rapporten påvisades även internationella försök att undergräva detta folkrättsligt grundade skydd. Rapporten utgjorde ett centralt inslag i programmet för World

Forum Against Drugs den 21 – 23 maj på München-bryggeriet i Stockholm. F.d. ledamoten Cnattingius skrev i Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift (4-2102) ett referat av rapporten och påpekade att den var uppfordrande även gentemot Sverige.
Institutet mottog studiebesök från bl.a. Italien.

Stipendier och projektstöd
Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen har rätt att nominera mottagare av Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, som är på 25 000 kronor. Mottagare för år 2012 blev hundföraren Susanne Lindblom och hunden Isa vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Stipendiet och ett hundben utdelades den 4 maj av Langenskiöld vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Göteborg.
Institutets jubileumsstipendium på 25.000 kronor, avsett att uppmärksamma en betydande och långvarig vetenskaplig eller professionell insats inom institutets arbetsområde, tilldelades fil. mag. Jonas Hartelius för ”utomordentliga insatser vid utformning av svensk narkotikakontroll”. Stipendiet utdelades vid jubileumsseminariet den 21 september.
Journalistpriset för år 2012 delades mellan Hannes Råstam (1955 – 2012), Jenny Küttim och Mattias Göransson. De fick vardera 10.000 kronor. Hannes Råstams andel mottogs av dottern Elsa Råstam. Priset utdelades för att mottagarna genom ”[…] ett gediget researcharbete i boken Fallet Thomas Quick – att skapa en seriemördare avslöjat, inte bara en nästan ofattbar rättsskandal, utan också en vårdskandal av stora mått där övermedicinering av bensodiazepiner varit en förutsättning för den spiral av ’minnesbilder’ av mord som Quick under ett antal år fabricerade.” Priset överlämnades av Langenskiöld vid en ceremoni på institutet den 3 december.
Projektstöd utdelades i övrigt för genomförande av bl.a. internetprojektet Narkotikafri Skola och till en föreläsning om “Svensk narkotikapraxis efter HD:s domar”.

Carnegie-seminarier
Under året hölls två Carnegie-seminarier. Seminarierna är avsedda att ge en bred översikt över ett aktuellt område och är öppna för allmänheten.
Årets första Carnegie-seminarium, det 48:e i ordningen, ägnades åt utvecklingen av nya droger och möjligheterna att kontrollera dem som narkotika. Seminariet hölls på engelska med rubriken ”New Synthetic Drugs Challenge Prevention and Law Making – Can We Keep Up?” (”Nya syntetiska droger: utmaningar, förebyggande insatser och lagstiftning – kan vi hålla jämna steg?”). Det arrangerades den 21 maj som ett programinslag i den internationella konferensen World Forum Against Drugs
(WFAD) i Stockholm. I centrum stod den nya lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (”förstörandelagen”; SFS 2011:111). Lagen ger under vissa förutsättningar åklagare befogenhet att besluta om förstörande av vissa nya droger, som kan antas bli klassade som narkotika eller hälsofarliga varor.
Underlag för sådant beslut skall inhämtas från Statens folkhälsoinstitut (FHI). Vid seminariet redovisade åklagaren Victoria Persson erfarenheterna med beslut om beslag och förverkande. Sara Wall, utredare vid FHI, sammanfattade svenska och utländska myndigheters erfarenheter av att bevaka och föreslå kontroll av nya droger. Tullverkets narkotikaexpert, Lars Hansson, berättade om tullens operativa erfarenheter och gav statistik från de första 12 månadernas arbete under den nya lagen. Seminariet modererades av Hartelius och samlade ett hundratal deltagare.
Vid seminariet presenterades och utdelades institutets skrift Monitoring and scheduling of new drugs in Sweden (CIRS 3).
Det 49:e Carnegie-seminariet, tillika institutets trettioårsjubileum, hölls den 21 september på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Seminariet inleddes av Vigerland, som tecknade en kavalkad över institutets verksamhet tidigare och inför framtiden. Ross Bergsten redogjorde för sin studie av polisens arbete mot ungdomars missbruk, baserad på material från Linköping. Langenskiöld presenterade institutets jubileumsutgåva I huvudet på en stipendiat. F.d. europarlamentarikern MaLou Lindholm gav en personlig exposé över betydelsen av stödet från Svenska Carnegie Institutet till henne haft för att hon skulle kunna bevaka och rapportera om bl.a. den internationella narkotikakontrolldebatten. Vid seminariet utdelades institutets jubileumsstipendium om 25.000 kronor till Jonas Hartelius för ”utomordentliga insatser vid utformning av svensk narkotikakontroll”. I seminariet deltog omkring 75 personer. Efteråt hölls mottagning i Läkaresällskapets lokaler.

Forskningsprogram m.m.
Även om institutets tidigare forskningsprogram om särskilt farliga narkotika formellt avslutades 2011 hade institutet under 2012 fortsatta förfrågningar om fakta och farlighetsbedömningar för nya narkotika m.m., främst från polisiära undersökningsledare. Institutet tillhandahöll även underlag för forskare, journalister m.fl. om nya narkotika.
Huvuddelen av den egna forskningsverksamheten låg inom
programmet ”Ungdom och narkotika” och dess projekt ”Drogfri skola”. Detta driftsattes och justerades i början av året i en full version. Materialet överlämnades sedan till Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) för samordning med dess eget internetprojekt Narkotikafri Skola (www.narkotikafriskola.se). Institutet är genom Sjöström representerat i redaktionskommittén för Narkotikafri Skola.
Inom projektet “Narkotikakontrollens grunder och utveckling” lämnades tryckbidrag och redaktionellt bistånd till Dahlgrens och Steres rapport om barnkonventionen.

Samarbete, konsultationer m.m.
Institutet hade under året samarbete med Rikskriminalpolisens narkotikarotel, Riksförbundet Kriminellas Revansch i Samhället (RIKS-KRIS), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF).

Samarbetet omfattade främst orienteringar om nya narkotika.
Vid Svenska Narkotikapolisföreningens årliga utbildningskonferens, som hölls den 4 – 6 maj i Göteborg, deltog Vigerland, Langenskiöld, Sjöström och Kegö.
Hartelius föreläste om nya narkotika och nya farlighetsbedömningar.
För poliser, åklagare, journalister och allmänhet gav institutet information om nya narkotika, deras risker m.m.

Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen höll under året två sammanträden (15 mars och 18 oktober) och arbetsutskottet sex sammanträden (9 februari, 24 april, 11 juni, 23 augusti, 2 oktober och 3 december).
Ledamoten Gunnar Fjaestad lämnade på egen begäran styrelsen i mars.
Styrelsen hade under året i övrigt oförändrad sammansättning.
Till ledamot i arbetsutskottet invaldes vid styrelsemötet i oktober Margareta Ross Bergsten.

Vetenskapliga rådgivare var professorn em. Lars Terenius och docenten Kai Knudsen. Tidigare vetenskaplige rådgivaren fil. mag. Jonas Hartelius medverkade i vissa projekt m.m.
Ekonomisk berättelse har avgivits i särskild ordning.

Tack
Styrelsen ber att till främjare, samarbetspartners och andra få framföra ett tack för stöd, råd, uppmuntran och andra insatser. Allt sådant medverkade till att utveckla institutets arbete under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 21 mars 2013